1. Chọn cổng thanh toán / Please choose your payment gateway:

Lưu ý:         Bạn cần có ví điện tử để thanh toán qua VTC Pay. Xem thêm tại đây.
Attention:   For VTC Pay, you are required to create an e-Wallet. See more here.

2. Chọn phương thức thanh toán / Please choose your payment method:

    Lưu ý:         Bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking (iB) để giao dịch qua cổng thanh toán.
    Attention:   Your ATM card should be activated with Internet Banking Service (iB) before the transaction.

3. Thông tin cá nhân / Your information

Họ Tên / Fullname:
Email:
Số Điện thoại / Phone:
Địa chỉ / Address:
Số tiền / Amount:

2. Thông tin cá nhân / Your information

Họ Tên / Fullname:
Email:
Số Điện thoại / Phone:
Địa chỉ / Address:
Số tiền / Amount: